Audyty

Audyty językowe to skuteczne narzędzie oceniające kompetencje językowe pracowników:

  • umożliwiają zatrudnienie osób odpowiadających ściśle określonym kryteriom językowym
  • pozwalają uzyskać pełną wiedzę na temat aktualnej znajomości języka wszystkich pracowników

Audyt składa się z dwóch części:

  • część pisemna – test językowy przeprowadzony pod stałym nadzorem egzaminatora (sprawdza rozumienie tekstu pisanego i wiedzę o języku tj. gramatykę oraz słownictwo)
  • część ustna – rozmowa z egzaminatorem (sprawdza rozumienie ze słuchu, a także poprawność i płynność wypowiedzi)

Audyt trwa około 1,5 godziny, w zależności od indywidualnych potrzeb i umiejętności poszczególnych osób poddawanych audytowi.

Raport z audytu zostanie przesłany do Państwa na wskazany adres e-mail, następnego dnia roboczego po jego przeprowadzeniu.

Audyty weryfikują ogólną znajomość języka obcego. W zależności od Państwa aktualnych potrzeb, opracujemy i przeprowadzimy audyt uwzględniający różnorodne obszary językowe, np. specyfikę branży. Możliwe jest przeprowadzenie audytu w różnych językach obcych.